Deze website is eigendom van Roots

Contactgegevens:
Roots
Felix Moonsstraat 9
3290 Diest

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met volgende algemene voorwaarden:

1

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, beelden, teksten etc. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Roots of rechthoudende derden.

2

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie aangeleverd via deze website is van algemene aard. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd.

Roots levert een grote inspanning opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, nauwkeurig en tijdig bijgewerkt wordt indien nodig. Ondanks de vele inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen in deze informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, of indien er bepaalde informatie op of via de site, onbeschikbaar zou zijn, zal Roots de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Roots kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site controleren.

Roots kan in geen geval tegenover wie dan ook op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website, of van een andere inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip en zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van deren, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.


Roots verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan, of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

3

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.